သိပ္ပံနည်းကျစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအရလေဖြတ်ပြီးနောက်သေဆုံးနိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းသည်

ဆေးပညာသိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုရှိသော်လည်းလူ ဦး ရေတွင်မသန်မစွမ်းမှုနှင့်သေဆုံးမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းများအရ [... ] ရှိသည့်လူများ၏ ၃၀% သည်